De School

Obs de Iemenhof

OBS De Iemenhof is een openbare school, toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid in hun maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Niet apart maar samen is het motto van het openbaar onderwijs.

Onze visie in het kort:
Binnen onze school bieden wij onderwijs en opvang dat flexibel inspeelt op individuele behoeften, waarbij actieve samenwerking met ouders en de lokale gemeenschap centraal staat. De maatschappij is steeds aan verandering onderhevig. Open samen en gelijkwaardig; daar staan wij voor.
Wij hebben oog voor de wereld en leiden onze kinderen op tot wereldburgers. Oog voor de wereld is het motto van ons en onze organsiatie, Onderwijs en Opvang Emmen.

Adaptief onderwijs op De Iemenhof is:
Wij hebben oog voor onze kinderen en maken het onderwijs passend voor elk kind, geven ze ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers, gebruik makend van hun eigen unieke kwaliteiten.
“Onderwijs waarbij men rekening houdt met de onderlinge verschillen tussen kinderen door te differentiëren in opdrachten en het verlenen van hulp middels een begeleidingsplan om het maximale uit een kind te halen binnen een schoolklimaat dat zich kenmerkt door wederzijds respect.”

  • de school werkt zo effectief mogelijk
  • de school gaat optimaal om met de verschillen tussen kinderen (differentiatie)
  • de school betrekt kinderen actief bij het onderwijsleerproces (coöperatief leren)

Uitgebreidere informatie:
De Iemenhof is een basisschool die werkt vanuit de groepsgerichte instructie. Alle kinderen van een jaargroep krijgen dezelfde instructie. Tijdens de instructie heerst er een interactie tussen kinderen onderling en tussen de kinderen en de leerkracht. De oefeningen worden tijdens de instructie samen met de kinderen (alleen of in tweetallen) uitgeprobeerd/geoefend. Daarna gaan we over op de verwerking van de uitgelegde leerstof. De kinderen maken dan de basisstof. Sommige kinderen maken binnen de basisstof alleen de minimumstof. Anderen moeten ook verder met extra, uitdagende leerstof. De leerkracht geeft de kinderen extra aandacht door het lopen van hulprondes. Sommige kinderen krijgen aan de instructietafel speciale aandacht van de groepsleerkracht. Soms individueel, soms in een groepje. Dit noemt men adaptief onderwijs (ieder kind krijgt binnen de dag -en weektaken op eigen niveau leerstof aangeboden). In ieder lokaal staat de instructietafel op een vaste plaats.

In de kleutergroepen is ons uitgangspunt spelend leren waarbij we zoveel mogelijk werken vanuit de belevingswereld van de kinderen.
Dit koppelen we aan thema’s. We streven naar een veilige omgeving waarbij samen spelen een grote rol speelt, maar waar ook aandacht is voor ieder kind individueel. We volgen de ontwikkeling van de kinderen via een ontwikkelingsvolgsysteem. Het aanbod en de materialen zijn hierop afgestemd. Dit zorgt ervoor dat de aansluiting naar groep 3 zo goed mogelijk verloopt. Wij ervaren het als erg plezierig dat er tijdens de kleuterjaren veelvuldig contact met de ouders/verzorgers is!
Daarnaast proberen we onze leerlingen door middel van activiteiten zoveel mogelijk kennis te laten maken met alles wat richting kan geven aan een optimale ontwikkeling van ieder kind per soonlijk.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden