Informatievoorziening m.b.t de ontwikkelingen op school

We vinden het belangrijk goed contact te hebben met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Er is niemand die uw kind beter kent dan u als ouder/verzorger. We informeren u zoveel mogelijk over de ontwikkelingen op school. We informeren ouders en verzorgers op de volgende wijze:

Informatieavond
Eens per jaar organiseren we een informatieavond. Dit gebeurt meteen bij aanvang van het schooljaar. U kunt dan kennismaken met de (nieuwe) leerkracht(en) van uw kind(eren). Incidenteel organiseren we aparte informatieavonden.

Ouder vertrel gesprek (omgekeerd 10 minuten gesprek)
Aan het begin van het schooljaar nodigen we de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 2 t/m 8 uit om ons te informeren over hun kind. We weten dan aan het begin van het schooljaar waar we rekening mee moeten houde en wat belangrijk is voor u en uw kind. Leerkrachten leren meteen de ouders/verzorgers van de kinderen kennen. Dat contact is belangrijk en waardevol. We willen graag dat onze lijntjes kort zijn en staan samen voor de taak de kinderen voor te bereiden op de toekomst.

Huisbezoek
Voordat een leerling 4 jaar wordt komt de leerkracht van groep 1 op huisbezoek. er wordt dan kennis gemaakt en er worden afspraken gemaakt om mee te draaien in de klas.
Als er aanleiding voor is, kan een afspraak gemaakt om te praten over uw kind. In sommige gevallen wordt een afspraak bij u thuis gemaakt. Dit kan gebeuren op uw en ons verzoek. Natuurlijk kunt u ook op school met de leerkracht, de intern begeleider of de locatieleider over uw kind komen praten. Ook hiervoor kunt u een afspraak maken.

Gesprek met de leerkracht
Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan kan dat altijd na schooltijd. Wilt u een langer gesprek, maak dan even een afspraak met de betreffende leerkracht.

Rapportbespreking
Natuurlijk blijft u graag op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Daarom organiseren we twee maal per schooljaar een rapportbespreking.
In november krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een cijferlijst mee naar huis. Dit is het voorlopig rapport. N.a.v. deze cijferlijst kan er een afspraak voor een gesprek gemaakt worden.
Het  echte rapport gaat in februari en juli mee naar huis. In februari worden alle ouders wederm uitgenodigd voor een gesprek over dit rapport.
U ontvangt de rapporten voorafgaand aan de gesprekken. Op uw of ons verzoek is het ook mogelijk een gesprek te voeren over het eindrapport.

Ouder Informatie
Bij de beide ingangen van de school vindt u een prikbrd met ouderinformatie. De laatste nieuwsbrief  hangt op dit prikbord. Ook kunt u allerlei informatie vinden over relevante organisaties en activiteiten.

Nieuwsbrief
We versturen eens per 14 dagen een Nieuwsbrief via Social Schools, Deze Nieuwsbrief wordt niet op de website gepubliceerd vanwege de privacy rechten.

Schoolgids
Uitgebreide informatie vindt u in onze schoolgids. 

Vakantieregeling
Voor de vakantieregeling van dit schooljaar verwijzen we u naar het overzicht in de menubalk.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden