Visie

Wij zijn een openbare school voor primair onderwijs. Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn van kinderen, ouders en personeel met een verschillende levensbeschouwelijke, culturele, en sociaal-economische achtergrond. Het openbaar onderwijs kent een aantal, veelal in de onderwijswetten verankerde, kenmerken.

Een openbare school kenmerkt zich door:
 

 • algemene toegankelijkheid;
 • het niet discrimineren van personeel, leerlingen en ouders op grond van godsdienst, levensbeschouwing, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, of op welke grond dan ook;
 • principiële gelijkwaardigheid van opvatting. Dit is een belangrijke voorwaarde om discriminatie te voorkomen en emancipatie te bevorderen;
 • goed geregelde medezeggenschap voor ouders, leerlingen en personeel;
 • het geven van de gelegenheid om godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs te (doen) verzorgen daar waar de ouders dit wensen;
 • de garantie dat leerlingen die niet terecht kunnen op een school van hun richting, toegelaten worden op een openbare school.

Uitgangspunten algemeen

Het basisonderwijs aan onze school:
 • is bestemd voor kinderen in de leeftijd vanaf 3,5 jaar
 • is zodanig ingericht dat de leerlingen in beginsel in een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.
 • legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.
 • is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen: we sluiten aan bij de individuele ontwikkeling van het kind door middel van het handelingsgericht werken.
 • maakt de kinderen bewust dat ze leven in een multiculturele samenleving.
 • is er op gericht dat de leerlingen aandacht krijgen voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden